Australopithecus aethiopicus, 2.6 to 2.2 million years ago.