Copy and paste into worship material

Readings: Beatitudes with Salt and Light

1 When Jesus saw the crowds, he went up the mountain; and after he sat down, his disciples came to him.
2 Then he began to speak, and taught them, saying:

3 'Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven.
4 'Blessed are those who mourn, for they will be comforted.
5 'Blessed are the meek, for they will inherit the earth.
6 'Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled.
7 'Blessed are the merciful, for they will receive mercy.
8 'Blessed are the pure in heart, for they will see God.
9 'Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God.
10 'Blessed are those who are persecuted for righteousness´ sake, for theirs is the kingdom of heaven.
11 'Blessed are you when people revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account.
12 Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven, for in the same way they persecuted the prophets who were before you.

13 You are the salt of the earth; but if salt has lost its taste, how can its saltiness be restored? It is no longer good for anything, but is thrown out and trampled under foot.
14 You are the light of the world. A city built on a hill cannot be hid.
15 No one after lighting a lamp puts it under the bushel basket, but on the lampstand, and it gives light to all in the house.
16 In the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father in heaven.

Matthew 5:1 - 16, New Revised Standard Edition

 

Ha pan welas an routhow, Yesu a yskynnas dhe'n menydh, ha wosa ev dhe esedha y dhyskyblon a dheuth dhodho; hag ev a igoras y anow ha'ga dyski, ow leverel,

'Gwynn aga bys an re yw bog hosek yn spyrys,
rag dhedha I yw gwlaskor nev.
Gwynn aga bys an re usi ow kalari,
rag i a vydh konfortys.
Gwynn aga bys an re yw klor,
rag i a erit an norvys.
Gwynn aga bys an re a berth nown ha syghes ow yeuni war-Iergh an gwiryonedh,
rag i a vydh Ienwys.
Gwynn aga bys an re yw tregeredhus,
rag i a gyvtregeredh.
Gwynn aga bys an re pur aga holonn,
rag i a wel Dyw.
Gwynn aga bys gwrioryon kres,
rag I a vydh gelwys fieghes Dyw.
Gwynn aga bys an re helghys awos gwiryonedh,
rag dhedha I yw gwlaskor nev.
Gwynn agas bys pan y'gas despityons ha'gas helghya ha Ieverel pub eghenn a dhrog gans gow er agas pynn a-barth dhymmo vy.
Lowenhewgh ha bedhewgh pur heudhik, rag meur yw agas gober y'n nevow, rag yndella y hwrussons helghya an brofoesi neb a veu kyns agas prys hwi.

Hwi yw hoelan an bys; mes mar kollas an hoelan y vlas, py ganso y fydh ev sellys? Nyns yw 'vas na fella dhe dravydh mamas dhe vos tewlys dhe-ves ha trettys gans tus. Hwi yw golow an bys. Ny yli bos kudhys sita a vo settys war venydh, na ny wra tus enowi lugarn ha'y gorra yn-dann vushel, mes war an golowbrenn, ha hi a re golow dhe gemmys a vo y'n chi. Yndella re derlentro agas golow a-rag tus may hwellons agas oberow da ha gordhya agas Tas usi y'n nevow.'

'Matthew 5:1 - 16', Cornish New Testament, as given at A Celebration of the Bible in Cornwall, Truro Cathedral, November 28th 2004 2:30 pm

 

 1. Pan welodd Iesu yr holl dyrfaoedd, aeth i fyny i ben y mynydd. Pan eisteddodd i lawr, daeth ei ddilynwyr ato,
 2. a dechreuodd eu dysgu, a dweud:
 3. 'Mae'r rhai sy'n teimlo'n dlawd ac annigonol wedi eu bendithio'n fawr,
  oherwydd mae'r Un nefol yn teyrnasu yn eu bywydau.
 4. Mae'r rhai sy'n galaru wedi eu bendithio'n fawr,
  oherwydd byddan nhw'n cael eu cysuro.
 5. Mae'r rhai dinod sy'n cael eu gorthrymu wedi eu bendithio'n fawr,
  oherwydd byddan nhw'n etifeddu'r ddaear.
 6. Mae'r rhai sy'n llwgu a sychedu am gyfiawnder wedi eu bendithio'n fawr,
  oherwydd byddan nhw'n cael eu bodloni'n llwyr.
 7. Mae'r rhai sy'n dangos trugaredd wedi eu bendithio'n fawr,
  oherwydd byddan nhw'n cael profi trugaredd eu hunain.
 8. Mae'r rhai sydd chalon bur wedi eu bendithio'n fawr,
  oherwydd byddan nhw'n cael gweld Duw.
 9. Mae'r rhai sy'n hyrwyddo heddwch wedi eu bendithio'n fawr,
  oherwydd byddan nhw'n cael eu galw'n blant Duw.
 10. Mae'r rhai sy'n dioddef erledigaeth am eu bod yn byw'n gyfiawn wedi eu bendithio'n fawr,
  oherwydd mae'r Un nefol yn teyrnasu yn eu bywydau.

 11. 'Pan fydd pobl yn eich sarhau chi, a'ch erlid, ac yn dweud pethau drwg amdanoch chi am eich bod yn perthyn i mi, dych chi wedi'ch bendithio'n fawr!
 12. Byddwch yn llawen! Mwynhewch er gwaetha'r cwbl,
  oherwydd mae gan Dduw yn y nefoedd wobr fawr i chi. Cofiwch fod y proffwydi oedd yn byw ers talwm wedi cael eu herlid yn union yr un fath!

 13. 'Chi ydy halen y ddaear. Ond pan mae'r halen wedi colli ei flas pa obaith sydd i´w wneud yn hallt eto? Dyw'n dda i ddim ond i'w daflu i ffwrdd a'i sathru dan draed.
 14. 'Chi ydy'r golau sydd yn y byd. Mae'n amhosibl cuddio dinas sydd wedi ei hadeiladu ar ben bryn.
 15. 'A does neb yn goleuo lamp i'w gosod o dan fowlen! Na, dych chi'n gosod lamp ar fwrdd er mwyn iddi roi golau i bawb yn y ty.
 16. 'Dyna sut dylai'ch golau chi ddisgleirio, er mwyn i bobl foli'ch Tad yn y nefoedd wrth weld y pethau da dych chi'n eu gwneud.

'Matthew 5:1 - 16', Beatitudes with Salt and Light in Welsh/ Y Bendithion gyda Halen a Golau yng Nghymraeg